Projekt – informacje

Projekt partnerski „Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w gminie Żnin” realizowany jest od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 lipca 2022 r. wspólnie przez Gminę Żnin jako Partnera Wiodącego projektu oraz firmę Euro Innowacje Sp. z o.o. jako Partnera projektu.

Instytucjami wspierającymi realizację Projektu są:
1. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
2. Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Numer projektu: POWR.02.10.00-00-3008/20
Całkowita wartość projektu: 1 329 688,45 zł
Kwota dofinansowania z UE: 1 329 688,45 zł

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Projekt pt. „Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w gminie Żnin” realizowany w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja.

Podział środków finansowych na realizację Projektu w ramach kwoty dofinansowania Projektu w łącznej kwocie nie większej niż 1 329 688,45 PLN. Stanowi to nie więcej niż 100% wydatków kwalifikowanych Projektu:
1) na realizację zadań Partnera wiodącego w łącznej kwocie nie większej niż 435 467,71 PLN, w tym w ramach kosztów bezpośrednich 397 467,71 PLN oraz w ramach kosztów pośrednich 38 000,00 PLN;
2) na realizację zadań Partnera w łącznej kwocie nie większej niż 894 220,74 PLN, w tym w ramach kosztów bezpośrednich 710 606,00 PLN oraz w ramach kosztów pośrednich 183 614,74 PLN;

Projekt przewiduje realizację następujących trzech zadań:
Zadanie nr 1 – Doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Ćwiczeń.
W ramach zadania planuje się doposażyć osiem pracowni: matematyczna, TIK, biologiczna, chemiczna, fizyczna, geograficzna, języka angielskiego, języka niemieckiego.

Zadanie nr 2 – Wzmocnienie kompetencji kadr oraz wsparcie w zakresie przyjętych do realizacji form i metod pracy Szkoły Ćwiczeń.
W ramach zadania proponuje się działania ukierunkowane na wzmocnienie kompetencji, w tym wiedzy, umiejętności i postaw dyrektorów i nauczycieli szkoły ćwiczeń w zakresie przyjętych do realizacji obszarów tematycznych oraz form i metod pracy szkoły ćwiczeń w obszarze dydaktycznym, wychowawczym, komunikacji i zwiększenia zasięgu oddziaływania szkoły ćwiczeń.

Zadanie 3 – Prowadzenie działań zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami Szkół Wspieranych w wybranych formach i metodach pracy Szkoły Ćwiczeń.
W ramach zadania proponuje się przeprowadzenie wsparcia przez nowo powstałą szkołę ćwiczeń dla siedmiu szkół wspieranych, które nie może być mniejsze niż 200 godzin w ciągu trwania projektu. Wsparcie będzie prowadzone przez jeden rok szkolny, tj. co najmniej 10 miesięcy i polegać będzie na realizacji wybranych form i metod pracy szkoły ćwiczeń (lekcji pokazowych, warsztatów, seminariów, konsultacji indywidualnych, przygotowania materiałów warsztatów i metodycznych dla nauczycieli w czterech obszarach przedmiotowych: Języki (język angielski, język niemiecki), Matematyka, Przyroda (biologia, chemia, fizyka, geografia, przyroda), ICT (informatyka).

Cel projektu:
Poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy poprzez przygotowanie, wspieranie i nadanie statusu Szkoły Ćwiczeń – Szkole Podstawowej nr 1 w Żninie, dzięki realizacji kompleksowych i komplementarnych zadań: doposażenia pracowni przedmiotowych w szkole ćwiczeń (zad. 1), wzmocnienia kompetencji 30 dyrektorów i nauczycieli szkoły ćwiczeń z zakresu metod i form pracy dydaktycznej (zad.2) oraz doskonalenie zawodowe 62 nauczycieli z 7 szkół współpracujących z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów (zad. 3) w terminie do 31.07.2022 r.

Wskaźniki zaplanowane w projekcie:

Szkoła Ćwiczeń: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Żninie.


7 szkół korzystających z kompleksowego modelu wspierania pracy szkoły dzięki wsparciu.

Szkoły Wspierane: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie, Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie, Szkoła Podstawowa im. Klemensa Janickiego w Januszkowie, Szkoła Podstawowa im. Anny i Alfreda Krzyckich w Słębowie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi, Zespół Szkół Specjalnych w Żninie.

Projekt w liczbach

Liczba osób objętych szkoleniami i doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych- 28

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) – 8

Liczba doposażonych pracowni przedmiotowych w szkole ćwiczeń – 8

Liczba dyrektorów szkoły ćwiczeń objętych wsparciem w ramach coachingu – 2

Liczba nauczycieli szkoły ćwiczeń objętych wsparciem w ramach zajęć warsztatowych – 28

Liczba opracowanych i zrecenzowanych wzorcowych materiałów szkoleniowych dla nauczycieli/studentów w zakresie innowacyjnych rozwiązań organizacyjno-dydaktycznych dla potrzeb rozwijania kompetencji kluczowych wśród uczniów – 8

Liczba szkół wspieranych, objętych oddziaływaniem utworzonej szkoły ćwiczeń, dla których opracowano diagnozę potrzeb – 7

Liczba Dyrektorów szkół wspieranych objętych wsparciem w ramach coachingu

Zorganizowana konferencja metodyczna – 14

Liczba nauczycieli szkół wspieranych objętych wsparciem w wybranych formach i metodach pracy Szkoły Ćwiczeń – 48

Liczba opracowanych materiałów dydaktycznych dla nauczycieli/studentów/opiekunów praktyk z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych – 8

Liczba opracowanych filmów multimedialnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych – 16

Liczba godziny przeprowadzonych spotkań moderowanych sieci współpracy dla kadry pedagogicznej szkół ćwiczeń w zakresie przedmiotów kształcenia ogólnego matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych –72

Liczba godzin przeprowadzonych warsztatów metodycznych dla kadry pedagogicznej szkół ćwiczeń w zakresie przedmiotów kształcenia ogólnego matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych – 48

Liczba opracowanych scenariuszy lekcji pokazowych z przedmiotów kształcenia ogólnego, matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych – 48

Liczba godzin przeprowadzonych lekcji pokazowych z przedmiotów kształcenia ogólnego matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych – 96

Liczba raportów z ewaluacji szkoły ćwiczeń – 1.

Przewiń na górę